คุณครู

Q : คุณครูส่วนใหญ่จบการศึกษาทางด้านไหน

A : คุณครูผู้สอนทุกท่านเป็นเจ้าของภาษา ที่จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี และทุกท่านมีประสบการณ์การสอนไม่ตำ่กว่า 3 ปี โดยผ่านการรับรองการสอนและการคัดเลือกมาแล้ว

Q : คุณครูมาจากประเทศอะไร

A : คุณครูผู้สอนของอิงลิชแก็งเป็นคุณครูเจ้าของภาษาและมีจำนวนมากกว่า 200 คนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้เลือก คุณครูของเรามีทั้งที่มาจากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย สามารถสอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Q : คุณครูที่ต้องการไม่ว่างสอนเลย ทำยังไงดีคะ

A : ในกรณีที่เลือกครูแล้วและครูไม่ว่าง ผู้เรียนหรือผู้ปกครองสามารถเลือกคุณครูท่านอื่นแทนได้ คุณครูทุกท่านล้วนมีประสบการณ์การสอนและผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี