ประโยคแกรมม่าที่มักเขียนผิดบ่อยในภาษาอังกฤษ

Grammar หรือ หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นการศึกษากฎเกณฑ์ของภาษา รวมถึง คำศัพท์ ประโยค การออกเสียง และส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งยังคงสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้ บางครั้งในการสนทนาอาจผิดหลักไวยากรณ์โดยไม่ตั้งใจ เช่น 6 ประโยคต่อไปนี้

ประโยคแกรมม่าที่มักเขียนผิดบ่อยในภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ใช้ผิด Grammar
1. My new purse beautiful.
2. At Monday, I will go to work.
3. I play badminton very good.
4. Last month I travel to Rayong.
5. He like salad.
6. What time it is?

ประโยคที่ถูกต้องพร้อมคำอธิบาย
1. My new purse beautiful.
My new purse beautiful. ประโยคนี้ มีคำนึงหายไป นั่นคือ verb หลักที่มาเชื่อมระหว่าง subject (my new purse) กับ Adj. (beautiful) ซึ่งนั่นก็คือ verb to be ดังนั้นประโยคที่ถูกต้องคือ My new purse is beautiful.

Verb to be มีสามตัวคือ is/am/are ที่ต้องผันให้ถูกต้องตามประธาน
Is ผันตามประธานเอกพจน์ คนเดียว สิ่งเดียว
Am ผันตาม ประธาน I เท่านั้น
Are ผันตามประธานพหูพจน์ หลายคน หลายสิ่ง

2. At Monday, I will go to work.
At Monday, I will go to work. สิ่งผิดในประโยคนี้คือ คำบุพบท (prepositions) ต้องจำได้ว่า วันต่าง ๆ (Monday/Tuesday…) จะต้องใช้กับ on ไม่ใช่ at ดังนั้นประโยคที่ถูกต้องคือ On Monday, I will go to work.

Prepositions มีหลายตัวหลัก ๆ เช่น on, at, under, up, between, before, about, etc. ซึ่งแต่ละตัวจะใช้กับประเภทคำที่ต่างกันไป

3. I play badminton very good.
I play badminton very good. ประโยคนี้ผิดที่คำสุดท้าย เพราะจากประโยค Sub. (I) + Verb (play) + Obj. (badminton) + Adverb (คำขยาย verb) จะเห็นได้ว่าคำท้ายสุดคือ Adverb ที่ขยายการเล่น เพราะฉะนั้น ใช้ good ไม่ได้ ต้องใช้ well ดังนั้นประโยคที่ถูกต้องคือ I play badminton very well.

Adverb คือกริยาวิเศษณ์ มีหน้าที่ขยายคำกริยา โดยส่วนมากจะเป็นคำที่ลงท้ายด้วย -ly เช่น quickly, thankfully, deeply แต่ก็มีอีกหลายคำเช่นกัน ที่เป็นคำเฉพาะ ไม่ได้ลงท้ายด้วย -ly เช่น good/well เป็นต้น

4. Last month I travel to Rayong.
Last month I travel to Rayong. จะสังเกตได้ว่า มีคำว่า last month ซึ่งบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เพราะฉะนั้นต้องผันกริยาให้เป็นรูปช่อง 2 (Past tense) ดังนั้นประโยคที่ถูกคือ Last month I travelled to Rayong.

การผันกริยา 3 ช่อง (present – past – participle) เป็นสิ่งที่ต้องอ่านทบทวนบ่อย ๆ ให้เกิดความเคยชิน จะได้ผันกริยาได้อย่างถูกต้อง

5. He like salad.
He like salad. ประธานของประโยคนี้คือ He ซึ่งกริยาที่ตามมานั้น จะต้องผันตามประธาน ดังนั้นประโยคที่ถูกคือ He likes salad.

จำให้แม่น : ประธานเอกพจน์ + verb เติม s
ประธานพหูพจน์ + verb ไม่เติม s

6. What time it is?
What time it is? เวลาพูดประโยคบอกเล่า ว่าตอนนี้กี่โมง จะพูดว่า It is 9 AM. คือ Sub + Verb + เวลา แต่ถ้าเราอยากจะถามเวลา เราจะไม่เรียงโครงสร้างนี้ค่ะ ดังนั้นประโยคที่ถูกต้องคือ What time is it?
โดยแกรมม่าร์นี้เรียกว่า word order หรือการวางลำดับคำในประโยค หลักการคือ ประโยคคำถาม จะต้องเรียงจาก Verb + sub เช่น

Is it cold in your country? ที่ประเทศคุณหนาวไหม
Were you here yesterday? คุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อวาน