Homework helper Course

Back to School Homework Helper

คอร์สติวเตอร์การเรียนภาษาอังกฤษนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการทบทวนทำแบบฝํกหัด จากการเรียนที่โรงเรียน และประสบปัญหาจากการเรียนที่ไม่เข้าใจและต้องการความช่วยเหลือและการอธิบายจากคุณครูจากการเรียนด้วยตนเองที่บ้าน

วิธีการเรียน
นักเรียนจะส่งการบ้าน เนื้อหาที่ต้องการสอบถามเป็นรูปภาพทางภาพถ่าย หรือการสแกนอย่างชัดเจน และอัพโหลดไฟล์รูปภาพไว้ที่โฟลเดอร์ Homework Helper Google Drive ก่อนการเริ่มเรียนประมาณ 5 ชั่วโมง ซึ่งไฟล์นี้ทั้งนักเรียน ครู และทีม เจ้าหน้าที่ support สามารถเข้าถึงได้ หรือกรณีที่นักเรียนไม่สามารถส่งได้ ทางนักเรียนสามารถแชร์ไฟล์ให้คุณครูโดยตรงในคลาสเรียน

สิ่งที่จะได้รับในคลาสเรียนนี้
1.) คุณครูจะช่วยสอนการบ้าน ทบทวน รวมทำแบบฝีกหัด ตรวจแก้ไขการบ้านของนักเรียน รวมถึงการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมที่ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนและการใช้ได้อย่างถูกต้อง

2.)คุณครูจะเตรียมรายละเอียดเนื้อหาการสอนเพิ่มเติมที่คล้ายกับการบ้านที่ได้รับมอบหมายหลังจากที่การบ้านเสร็จสิ้น สิ่งนี้จะช่วยเสริมการเรียนรู้ให้กับการบ้านที่ได้รับมอบหมาย

3.)คุณครูจะเตรียมและเขียนข้อเสนอแนะในบัญชีของนักเรียนเกี่ยวกับการบ้านของนักเรียนที่เรียนรู้ในคลาส โดยเน้นประเด็นไปที่การปรับปรุงและให้คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ

คอร์สติวภาษาอังกฤษใหม่นี้ น้องๆจะมีทิชเชอร์ส่วนตัวที่คอยสอนการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ และคอยติว ภาษาอังกฤษให้น้องๆ เพื่อเกรดที่ดีขึ้น!

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมเจ้าหน้าทีฝ่ายสนับสนุนของเรา!

English Gang