หลักการใช้ Grammar Prepositional verb

วันนี้มาเรียนแกรมม่าร์บทเบา ๆ กันค่ะ Prepositional verb คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร เป็นหลักไวยากรณ์สำคัญที่จำเป็นต้องรู้

หลักการใช้ Grammar Prepositional verb

Prepositional verb คืออะไร?

Prepositional verb คือคำกริยารูปแบบหนึ่งที่เป็นส่วนผสมตามชื่อเลยคือ มี Verb (กริยา) และตามมาด้วย + Preposition (คำบุพบท) โดยที่ verb รูปแบบนี้มักจะต้องตามด้วยคำบุพบทเฉพาะตัวสำหรับกริยาหลักนั้น และการใช้คำบุพบทผิดไป จะทำให้ผิดหลักแกรมม่าร์ไปเลย หลักสำคัญอีกอย่างคือ คำกริยาเหล่านี้จะต้องตามด้วย object (กรรม) ที่มารองรับกริยานั้น ๆ เสมอ

คำกริยาเหล่านี้ สังเกตได้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับ Phrasal verb หรือกริยาวลี แต่ทั้ง Prepositional verb และ Phrasal verb มีความแตกต่างกัน ดังนี้
Prepositional verb มีความหมายที่ไม่ต่างจากกริยาหลักเลย เช่น Knock at ก็แปลว่าเคาะไปที่อะไรจริง ๆ
Phrasal verb จะมีความหมายที่ต่างออกไปเลยเมื่อไปรวมกับบุพบทที่ต่าง ๆ กันออกไป เช่น คำว่า Knock down แปลว่า ทำลาย, หรือบ้าน สิ่งปลูกสร้างที่ยกไปที่อื่นได้เป็นหลัง ๆ หรือ Knock off คือการเลิกทำงาน ลดราคา ลดปริมาณลง

Prepositional verb ที่มักจะพบเจอบ่อย ๆ
Agree with – เห็นด้วยกับใครบางคน : I agree with you. (ฉันเห็นด้วยกับเธอ)

Agree to – เห็นด้วยกับอะไรบางอย่าง : I agree to your offer. (ฉันเห็นด้วยกับข้อเสนอของเธอ)

Believe in – เชื่อใน : They believe in God. (พวกเขาเชื่อในพระเจ้า)

Consist of – ประกอบไปด้วย : The earth consists of 70% water and 30% land. (โลกของเราประกอบไปด้วยน้ำ 70% และพื้นดิน 30%)

Deal with – จัดการ : She can deal with this problem. (เธอจัดการปัญหานี้ได้)

Decide on – ตัดสินใจเกี่ยวกับ : We need to decide on where is our next destination. (เราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางต่อไปของเรา)

Depend on – ขึ้นอยู่กับ : I’m not sure if I’ll go out tonight. It depends on the weather. (ฉันไม่แน่ใจว่าจะออกไปคืนนี้มั้ย ขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วย)

Insist on – ยืนกราน : He insists on coming tonight. (เขายืนกรานว่าจะมาคืนนี้)

Knock at – เคาะ : Who’s knocking at the door? ใครมาเคาะประตู

Laugh at – หัวเราะกับ : Why you laugh at me? (ทำไมเธอต้องหัวเราะฉันด้วย)

Listen to – ฟัง : I’m listening to the radio. (ฉันกำลังฟังวิทยุ)

Look after – ดูแล : His mom looks after her kids at school. (แม่ของเขาดูแลลูก ๆ ที่โรงเรียน)

Suffer from – ทุกข์ทรมานกับ : She suffers from cancer for a while. (เธอทรมานกับมะเร็งมาพักนึงแล้ว)

Think about – คิดเกี่ยวกับ : Can you think about New Year party’s theme? (เธอคิดเกี่ยวกับธีมปีใหม่ได้ไหม)

Wait for – รอ : Please wait for me. (รอฉันด้วยสิ)