ความสำคัญของการศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานั้นควรมีกันทุกคนและมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และสำคัญมากในชีวิตประจำวันมันเหมือนคำพูดที่ว่าการเรียนรู้การศึกษานั้นก็เหมือนชีวิตเราและชีวิตก็เหมือนกับการศึกษาเช่นเดียวกัน เพราะทั้งชีวิตเราสามารถใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้และนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตของเราเองการเรียนของคนเรานั้นเริ่มตั้งแต่เกิดมาแต่การศึกษาและเรียนรู้จริงๆนั้นจะเริ่มก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีพัฒนาการถึงไวที่เรียนรู้หลังจากที่เกิดมานั้น และตลอดชีวิตเราจะต้องเรียนรู้ไปตลอดมันจึงทำให้รู้ว่าการศึกษาที่จริงแล้วมันมีความสำคัญต่อชีวิตของเราคนเราทุกคนนั้นต้องการ การศึกษาเพื่อที่จะได้เรียนรู้อยู่ในชีวิตประจำวันเพราะการศึกษาช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมและเข้ากับคนอื่นได้ และไม่เป็นภาระของสังคมการศึกษานอกจากจะช่วยให้มีความรู้แล้วยังช่วยให้รู้จักเข้าสังคมและพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านจะได้พัฒนาทั้งบุคคลและประเทศชาติต่อไปแต่การศึกษาในสมัยนี้ยังมีข้อที่ได้อยู่เพราะการเรียนการสอนแต่ละบทเรียนนั้นจะเป็นการเรียนแบบที่กำหนดไว้ โดยระบบการศึกษาเราควร เปลี่ยนระบบให้เหมาะกับตัวเด็กและคนที่เรียนได้พัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุด เพราะอย่างน้อยคนเราก็ไม่ได้ถนัดในด้านที่เหมือนกันการเรียนจึงควรที่จะมีอะไรที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนนั้นโชว์ศักยภาพทางด้านที่ถนัดเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดจะได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกด้วย

ความสำคัญของการศึกษา

การศึกษากับเด็ก

การเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะอยู่ในช่วงหรือวัยไหนก็ตามยังไงก็ยังมีความสำคัญเพราะสิ่งที่สำคัญคือ การเรียนรู้ไม่มีจบไม่มีเส้นแต่วัยที่ควรให้ความรู้มากที่สุดสำหรับการศึกษานั้นก็คือช่วงเวลาที่เริ่มหัดเรียนรู้กล่าวได้ว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 5 ปีช่วงนี้เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญมาก เพราะว่ามันเป็นการวางรากฐานที่ดีที่จะสร้างเด็กคนนึงขึ้นมาให้เติบโตมาแล้วเป็นไปในแนวทางไหน ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเรียนรู้มันเหมือนเป็นการปูทางว่าต้องการให้เด็กคนนั้นเป็นไปในทางไหนทั้งความคิดทั้ง การใช้ชีวิตและสติปัญญาการพัฒนาทางร่างกายอีกด้วยซึ่งอาจจะพูดได้ว่าการเรียนของเด็กเล็กเหล่านี้ในแต่ละที่ฝึกสอนจะมีความแตกต่าง ที่ไม่เหมือนกันในการเรียนรู้แต่ถ้าจะให้พูดทุกที่มีสิ่งที่ต้องการคือจุดประสงค์เดียวกันคือสร้างเด็กคนหนึ่งให้โตมาและไม่เป็นภาระของสังคมเป็นเด็กดีและเรียนเก่งเพื่ออนาคตจะได้พัฒนาประเทศชาติ มันมีงานวิจัยอยู่ตัวหนึ่งเขาบอกว่าการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กนั่นก็คือตั้งแต่เกิดจนถึง 5 ปีมันเป็นช่วงที่คนเราทุกคนนั้นจะมีความจำที่ดีและการเรียนรู้อย่างเต็มที่ซึ่งก็จะได้ความเอาใจใส่จากครูหรือผู้ปกครองต้องได้รับสิ่งที่ดีๆ มีความอบอุ่นเด็กจะได้ไม่รู้สึกแย่และมีความสุขและมีพฤติกรรมที่ดี ไม่ก้าวร้าวเป็นวัยที่กำลังจดจำสิ่งรอบตัว สอนมาดีก็ดี เจอแต่สิ่งแย่ๆ เด็กก็จะเรียนรู้แต่สิ่งแย่ๆ การเรียนรู้ของเด็กนั้นไม่ควรแต่ที่โรงเรียน ที่บ้านสำหรับพ่อแม่ก็สามารถสอนเด็กให้เรียนรู้ได้เพราะการจำของเด็กนั้นการที่ได้เจอได้ทำอะไรบ่อยๆ ก็สามารถทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีได้ เล่นสอนให้พูดเพราะมีบุคลิกภาพที่ดีสอนอยู่แบบนี้ทุกวันเป็นเดือน 2 เดือน 3 เดือนเชื่อได้เลยว่าเด็กคนนั้นจะมีพฤติกรรมที่ดี เพราะเด็กจะมีพฤติกรรมเลียนแบบสอนแต่สิ่งที่ดีก็จะจำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่สำคัญของการสอนเด็กนั่นก็คือการสอนให้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกับสังคมทั้งร่างกายและจิตใจ

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาที่ดีนั้นจะมุ่งเพื่อให้พัฒนาคุณภาพของความรู้และการเรียนรู้เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ และมีบทบาทในสังคมที่ดีและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีจึงต้องได้รับ การเรียนรู้ที่ถูกต้องและจะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและจะได้รู้จักเปลี่ยนแปลงป้องกันเพื่อปรับตัวจะได้อยู่ในสังคมได้หากสังคมได้มี การเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ผู้เรียนนั้นได้หาความรู้ด้วยตัวเอง และพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ความรู้ที่ใหม่และรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเองด้วยเพื่อจะได้ทำให้ส่งเสริมพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ดีแล้วจะได้มีทักษะต่างๆ ในการใช้ชีวิตแม้ว่าเกิดปัญหาก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและจะได้มีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปลูกฝัง เพราะว่าการที่มีคุณธรรมนั้นจะส่งผลต่อสังคมโดยตรงจะได้มีการแสดงออกทางสังคมที่ดีและเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่มีปัญหารู้หน้าที่ของตัวเองเอาจริงๆ แล้ววัตถุประสงค์ก็มีมากมายนอกจากจะทำให้เป็นคนดีและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมแล้วก็ยังมี การสอนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันสมัยใหม่และมีความเจริญก้าวหน้ากับยุคของโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง

การเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความรู้จากทางไหนก็ช่างมันทำใครคนเรานั้นได้รับการพัฒนาและทำให้รูเห็นกระจ่างเข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกหรือผิดแล้วยังเป็นการหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วย