ความสำคัญภาษาอังกฤษกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในโลกยุคปัจจุบัน
เมื่อก้าวล่วงวัยเรียนเข้าสู่วัยทำงาน นอกจากความสามารถในด้านต่างๆ แล้ว ทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นคุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการจ้างงาน เลื่อนขั้น เพิ่มเงินเดือนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจข้ามชาติที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะด้านภาษาเป็นอย่างยิ่ง หากคุณขาดทักษะทางภาษาหรือใช้ภาษาได้อย่างติดๆ ขัดๆ พูดได้แต่ประโยคเดิมๆ ที่ท่องจำมาเพียงอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอที่จะสื่อสารหรือสร้างความประทับใจให้กับนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน หรือชาวต่างชาติที่ต้องติดต่อด้วยได้ ภาษาอังกฤษในการทำงานหรือการสื่อสารเชิงธุรกิจจึงมีความจำเป็นมากในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านต่างๆ ต่อไปนี้

ความสำคัญภาษาอังกฤษกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

การติดต่อ สื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ทุกวันนี้ ในองค์กรแทบทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเอกชนข้ามชาติล้วนต้องมีการติดต่อกับต่างชาติเป็นประจำมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การโทรศัพท์ ส่งอีเมล ฯลฯ ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน นายจ้าง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และอย่างที่ทราบกันดีว่าภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นๆ คือ ภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ คุณจำเป็นต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและลื่นไหล เรียบเรียงรูปประโยคได้เหมาะสมเพื่อให้สามารถสื่อสาร ทำความเข้าใจข้อความที่ต้องการสื่อสารกันได้ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจจนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่คุณติดต่อด้วย รวมถึงยังส่งผลทำให้การสื่อสารในการทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ
จริงอยู่ที่เรามีโปรแกรมและซอฟต์แวร์ดีๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าให้แสดงผลเป็นภาษาไทยมากมาย แต่ในที่ทำงานของคุณคงจะต้องมีโปรแกรมสักโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์สักตัวที่ขับเคลื่อนด้วยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะโปรแกรมเฉพาะด้าน หากคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย คุณจะทำงานให้ลุล่วงได้อย่างไร? แล้วจะมีอะไรรับประกันว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น? ดังนั้น การที่คุณมีความเชี่ยวชาญในภาษาจะส่งผลให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังลดโอกาสในการทำงานผิดพลาดให้น้อยลง

สร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเราได้ยินคนทำงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ เราเองก็ยังแอบชื่นชมอยู่ในใจว่าคนๆ นั้นต้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง มีหน้าที่การงานที่ดีเนื่องจากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี การเปี่ยมด้วยทักษะภาษาอังกฤษจึงช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดี มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน และยังเป็นประตูไปสู่การติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้หลากชาติหลายภาษา

เปิดโอกาสในการทำงาน เลื่อนขั้น เพิ่มเงินเดือน
ในปัจจุบัน ผู้บริหารและผู้ประกอบการล้วนแล้วแต่ต้องการคนทำงานที่มีความสามารถในการใช้ภาษา โดยจะเห็นได้จากรายการคุณสมบัติการรับสมัครงานของบริษัทแทบทุกบริษัทโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน งานบริการ โรงแรม ฯลฯ ผู้สมัครจะต้องมีการยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษประกอบการพิจารณา ผ่านการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ และจะสังเกตได้ว่าผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงส่วนมากมักจะมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่น่าทึ่ง หากเปรียบชีวิตการทำงานเหมือนรถแข่ง ไม่ต้องลังเลเลยว่าทักษะภาษาอังกฤษนี่แหละที่เป็นจะทำหน้าที่เป็นเสมือนเทอร์โบที่ช่วยให้หน้าที่การงานของคุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีการทำงานของคนไทยมากขึ้นมาก ซึ่งการมีทักษะและความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนจะช่วยให้คุณก้าวหน้านำผู้อื่นได้ รวมถึงทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและในที่ทำงานของคุณ ซึ่งมาพร้อมกับโอกาส ตำแหน่ง และรายได้ที่สูงขึ้น ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพัฒนาตนเองในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน