หลักการใช้ Past Simple Tense (Part1)

ปกติแล้วเรามักใช้ past simple tense ในการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดึต แต่ในบางกรณีก็มีการใช้ past simple tense โดยไม่เกี่ยวกับเวลาในอดีตได้เช่นกันนะคะ ยังมีการใช้ past simple ในสถานการณ์อื่นๆ อีกหลายแบบเลยค่ะ อย่างเช่นใช้พูดคุยกันซึ่งหน้าในปัจจุบันเพื่อให้ฟังดูสุภาพมากขึ้น, ใช้พูดถึงสถานการณ์ในอนาคตที่เราไม่ค่อยมั่นใจนัก, เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค past simple tense พร้อมคำอธิบายหลักการใช้ในแบบต่างๆ อย่างละเอียด เริ่มจากตัวอย่างการใช้ past simple tense แบบง่ายๆ

หลักการใช้_Past SimpleTense (Part1)

 

ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense ที่ใช้บอกเรื่องราวในอดีต

การใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีตในเวลาใดเวลาหนึ่งที่แน่แนอน ซึ่งบางครั้งผู้พูดอาจจะไม่จำเป็นต้องระบุเวลาที่เกิดขึ้นก็ได้

Tanggwa bought a new smartphone last week.
แตงกวาซื้อสมาร์ทโฟนใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Kookkai learned to play the guitar very quickly.
กุ๊กไก่เรียนรู้การเล่นกีตาร์ได้อย่างรวดเร็ว

We drove to the safari park last weekend.
เราขับรถไปที่สวนสัตว์ซาฟารีเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว

The giant panda gave birth to a cub last night.
หมีแพนด้ายักษ์ให้กำเนิดลูกหนึ่งตัวเมื่อคืนนี้

Dinosaurs lived millions of years ago.
ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่นับล้านปีที่ผ่านมา (ตอนนี้สูญพันธ์ุหมดแล้ว)

BASE FORM (V1)  buy,drive,drive,learn,live

PAST SIMPLE (V2) bought,drove,gave,learned/learnt,lived

PAST PARTICIPLE (V3) bought,driven,given,learned/learnt,lived

 

– การใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีการบ่งบอกช่วงเวลาอย่างเช่น for two years, for five minutes, all day, all year, ฯลฯ เป็นต้น ตัวอย่างประโยคเช่น

I worked at that bank for five years.
ฉันเคยทำงานที่ธนาคารนั้นเป็นเวลาห้าปี (ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว)

Pranee lived in Chiang Mai for four years.
ปราณีเคยอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลาสี่ปี (ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้ว)

I was there all day.
ฉันอยู่ทีนั่นตลอดทั้งวัน (ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว)

Kookkai and Nok talked on the phone for thirty minutes.
กุ๊กไก่กับนกได้คุยโทรศัพท์กันอยู่นานสามสิบนาที (ตอนนี้เลิกคุยไปแล้ว)

They did not stay at the party the entire time.
พวกเขาไม่ได้อยู่ร่วมงานเลี้ยงจนงานเลิกหรอก
(เราใช้ didn’t หรือ do not เข้ามาเป็นกริยาช่วยมีรูปแบบคือ didn’t / do not + infinitive (V1 ที่ไม่มีการผันรูป) ในประโยคปฏิเสธของ past simple tense) จากประโยคตัวอย่างนี้เราใช้ did not stay ไม่ใช่ did not stayed นะคะ

BASE FORM (V1) be (is/am/are),live,stay,talk,work

PAST SIMPLE (V2) was/were,lived,stayed,talked,worked

PAST PARTICIPLE (V3) been,lived,stayed,talked,worked