หลักการใช้ Past Simple Tense (Part3)

หลักการเติม ed และการเปลี่ยนรูปกริยาช่อง 1 เป็นกริยาช่อง 2 (Past Simple) ในแบบต่างๆ ทั้งแบบปกติ (regular verbs) และแบบไม่ปกติ (irregular verbs) พร้อมตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้บ่อย เรามาดูหลักการเติม ed และการเปลี่ยนรูปกริยาช่อง 1 เป็นกริยาช่อง 2 (Past Simple) ในแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างคำศัพท์ดังต่อไปนี้เลยค่ะ

หลักการใช้ Past Simple Tense (Part3)

– Regular Verbs: กริยาช่อง 2 และกริยาช่อง 3 (Past Participle) ที่ลงท้ายด้วย -ed เช่น added, finished, poured, walked, etc. เราเรียกว่าเป็น regular verbs คือคำกริยาที่คงสภาพไว้เหมือนเดิม เพียงแค่เติม ed ต่อท้ายคำ
– Irregular Verbs: กริยาช่อง 2 และกริยาช่อง 3 บางคำไม่ได้ต่อท้ายด้วย -ed แต่มีการเปลี่ยนรูปไป เช่น became, found, sang, took, etc. เราเรียกว่าเป็น irregular verbs ได้แก่

คำกริยาที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันทั้ง 3 ช่องเช่น sing – sang – sung หรือ
คำกริยาที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันแค่ 2 ช่องเช่น become – became – become หรือ
คำกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยเช่น met – met – met

หลักการเติม -ed ท้ายคำกริยา
คำกริยาที่มีพยัญชนะท้ายคำอยู่่ติดกันตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ให้เติม ed ต่อท้ายได้เลย ตัวอย่างคำกริยาเหล่านี้อย่างเช่น

talk + ed = talked
work + ed = worked
lunch + ed = lunched

BASE FORM (V1)
PAST SIMPLE (V2)
PAST PARTICIPLE (V3)
add added added
asked asked asked
backed backed backed
called called called
dress dressed dressed
inform informed informed
jump jumped jumped
kick kicked kicked
launch launched launched
mark marked marked
push pushed pushed
return returned returned
start started started
talk talked talked
work worked worked

 

คำกริยาที่มีสระสองตัวติดกันและสะกดด้วยพยัญชนะท้ายคำตัวเดียว ให้เติม ed ต่อท้ายได้เลย ตัวอย่างคำกริยาเหล่านี้อย่างเช่น

clean + ed = cleaned
dream + ed = dreamed
join + ed = joined

BASE FORM (V1)
PAST SIMPLE (V2)
PAST PARTICIPLE (V3)
book booked booked
claim claimed claimed
clean cleaned cleaned
dream dreamed dreamed
fear feared feared
heal healed healed
join joined joined
look looked looked
need needed needed
peel peeled peeled
pour poured poured
rain rained rained
sail sailed sailed
tour toured toured
zoom zoomed zoomed

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเราเติมแค่ d ต่อท้ายได้เลย อย่างเช่น
arrive + ed = arrived
die + ed = died
live + ed = lived
retire + ed = retired

BASE FORM (V1)
PAST SIMPLE (V2)
PAST PARTICIPLE (V3)
arrive arrived arrived
care cared cared
decide decided dicided
die died died
excite excited excited
face faced faced
hate hated hated
invite invited invited
judge judged judged
like liked liked
live lived lived
love loved loved
move moved moved
retire retired retired
use used used

มีคำกริยาบางคำเราต้องเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้าไปอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเติม ed อย่างเช่น
fan + ed = fanned
grab + ed = grabbed
pat + ed = patted
ขอให้สังเกตว่าคำกริยาเหล่านี้มักเป็นคำกริยาสั้นๆ ลงท้ายด้วยพยัญชนะเช่น b, d, m, n, p, t, และมีสระตัวเดียวหน้าพยัญชนะนั้นๆ

BASE FORM (V1)
PAST SIMPLE (V2)
PAST PARTICIPLE (V3)
admit admitted admitted
ban banned banned
fan fanned fanned
grab grabbed grabbed
hop hopped hopped
hug hugged hugged
pat patted patted
plan planned planned
permit permitted permitted
scrub scrubbed scrubbed
shop shopped shopped
step stepped stepped
stop stopped stopped
wrap wrapped wrapped
zip zipped zipped

คำกริยาที่มี 2 พยางค์ ออกเสียงเน้นหนักพยางค์หลังให้เพิ่มตัวสะกดตัวท้ายอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วจึงเติม ed อย่างเช่น
prefer + ed = preferred
control + ed = controlled

BASE FORM (V1)
PAST SIMPLE (V2)
PAST PARTICIPLE (V3)
control controlled controlled
infer inferred inferred
occur occurred occurred
permit permitted permitted
prefer preferred preferred
program programmed programmed
scan scanned scanned
step stepped stepped
stop stopped stopped
scrub scrubbed scrubbed

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม ed อย่างเช่น
bury + ed = buried
cry + ed = cried
hurry + ed = hurried

ยกเว้นคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ (a, e, i, o, u) ให้เติม ed ได้เลย อย่างเช่น
convey + ed = conveyed
destroy + ed = destroyed
enjoy + ed = enjoyed
play + ed = played

BASE FORM (V1)
PAST SIMPLE (V2)
PAST PARTICIPLE (V3)
bury buried buried
cry cried cried
carry carried carried
dry dried dried
fry fried fried
hurry hurried hurried
identify indentified indentified
study studied studied
try tried tried
worry worried worried

การผันรูปของ Irregular Verbs

สำหรับการผันรูปกริยาแบบไม่ปกติหรือแบบพิเศษ (Irregular Verbs) นี้เพื่อนๆ ต้องอาศัยการจำกันหน่อยนะคะ เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน โดยทั่วไปแล้ว irregular verbs จะมีการผันรูปอยู่สามแบบคือ

  • คำกริยาที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันทั้ง 3 ช่องเช่น sing – sang – sung หรือ
  • คำกริยาที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันแค่ 2 ช่องเช่น become – became – become หรือ
  • คำกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยเช่น met – met – met

ตัวอย่างคำกริยาที่ผันรูปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันทั้ง 3 ช่อง

BASE FORM (V1)
PAST SIMPLE (V2)
PAST PARTICIPLE (V3)
am / is was been
are were been
be was / were been
begin began begun
do did done
drive drove driven
eat ate eaten
fly flew flown
get got got / gotten
give gave given
go went gone
know knew known
ride rode ridden
see saw seen
speak spoke spoken

ตัวอย่างคำกริยาที่ผันรูปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันแค่ 2 ช่อง

BASE FORM (V1)
PAST SIMPLE (V2)
PAST PARTICIPLE (V3)
bring brought brought
build built built
buy bought bought
come came come
dream dreamt dreamt
feel felt felt
find found found
has / have had had
hear heard heard
hold held held
lay laid laid
learn learned / learnt learned / learnt
make made made
pay paid paid
say said said

ตัวอย่างคำกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หน้าตาเหมือนกันทั้งสามช่อง

BASE FORM (V1)
PAST SIMPLE (V2)
PAST PARTICIPLE (V3)
bet bet / betted bet / betted
chat chat chat
cut cut cut
hit hit hit
hurt hurt hurt
let let let
read read read
reset reset reset
rid rid rid
set set set
shed shed shed
shut shut shut
slit slit slit
spread spread spread
wed wed wed

ข้อสังเกต: กริยาบางคำสามารถผันรูปได้สองแบบ อย่างเช่น
bet – bet -bet หรือ bet – betted -betted
get – got – got หรือ get – got – gotten
learn – learned – learned หรือ learn – learnt – learnt