5 ความล้มเหลวของการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้ปกครองต้องรู้

ผู้ปกครองอย่างเราๆ ต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากขนาดไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆ ทุกคน ผู้ซึ่งต้องเติบโตและใช้ชีวิตในยุคที่มีการแข่งขันกันมากมายเศรษฐกิจโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Gang

แต่ผู้ปกครองเคยสังเกตเห็นไหมว่า ทั้งๆ ที่เหล่าภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลากว่ายาวนาน แต่ทำไมผู้เรียนรู้ถึงไม่สามารถพูดคุยและสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ เหตุผลก็คือความล้มเหลวในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศเรานั่นเอง และในฐานะผู้ปกครองต้องรู้ว่าความล้มเหลวเหล่านั้นเกิดมาจากอะไร เรามาดูกันดีกว่า

217

ความล้มเหลวที่ 1 : การเรียนการสอนมุ่งเน้นไปเพื่อการสอบ
เป็นความล้มเหลวอันดับแรกที่เหล่าผู้ปกครองต้องรู้ เพราะหากการเรียนการสอนไม่ได้มุ่งเน้นไปเพื่อการใช้งาน แต่ไปเน้นเพื่อการทำข้อสอบ จะทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปแบบท่องจำ และไม่เกิดประสิทธิภาพ ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กๆ จึงต้องเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานได้จริง อีกทั้งการเน้นไปที่การสอบจะทำให้เด็กๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษเกิดความกดดัน กังวล และกลัว จึงทำให้เด็กๆ เกิดการต่อต้านการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย

ความล้มเหลวที่ 2 : การสอนผิดวิธี ไม่ถูกต้องตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา
โดยปกติแล้ว ธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาจะเรียงลำดับคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน แต่สำหรับบ้านเรานั้นจะเน้นฝึกเขียนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะต้องการให้เด็กๆ รู้จักตัวอักษรต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว การเรียนรู้ภาษาที่ถูกต้องคือเริ่มฝึกฝนในเรื่องของการฟัง เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ความหมายของภาษา จากนั้นเมื่อฟังและศึกษาภาษาแล้วก็จะนำไปสู่การพูด ทำให้เกิดการสนทนา ดังนั้นการเน้นไปที่การฟังและพูดจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ

ความล้มเหลวที่ 3 : การเรียนรู้แบบท่องจำ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้ว เน้นไปที่การท่องจำ ซึ่งทำให้ขาดประสิทธิภาพในการใช้งานจริง เนื่องจากในสถานการณ์จริงมีบทสนทนามากกกว่าในบทเรียน ดังนั้นการขาดความเข้าใจในภาษาที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้แบบท่องจำ จึงทำให้ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ความล้มเหลวที่ 4 : เน้นการสอนไวยากรณ์มากเกินไป
จริงอยู่ที่ไวยากรณ์เป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้การสื่อสารดำเนินไปอย่างถูกต้อง แต่เราลืมและมองข้ามการเรียนรู้ที่จะฟังและพูด ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นบ้านเราเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อไปทำข้อสอบ จึงทำให้เน้นแต่หลักไวยากรณ์มากจนเกินไป

ความล้มเหลวที่ 5 : ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในภาษาอย่างถ่องแท้
ถึงแม้ว่าครูผู้สอนจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหน แต่หากไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง หรือขาดความรู้ความเข้าใจในภาษาก็จะทำให้ส่งผ่านความรู้ต่างๆ ไปยังผู้เรียนรู้ได้อย่างไม่เต็มที่ ดังนั้น การเลือกเรียนกับครูเจ้าของภาษาถือเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในภาษา และความรู้ความเข้าใจในภาษาเหล่านั้นก็จะส่งผลให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง

เมื่อผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความล้มเหลวของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้ว ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุเหล่านั้น และเลือกสถาบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้จริง